นายสมัย คำโท
ปลัด อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 25/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 455028
Page Views 869254
 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชูตั้งอยู่ที่  ๒๒๒  หมู่ที่  ๙  ตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอภูสิงห์และ ส่วนราชการอื่นในอำเภอ   มีพื้นที่  ๖๓  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ประมาณ  ๗๗,๒๓๘.๑๓  ไร่  มีที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่บ้านตะแบงใต้  หมู่ที่  ๙  อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ  ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๗๖  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาประมาณ  ๑  ชั่วโมง  ในการเดินทางจากอำเภอภูสิงห์ถึงจังหวัดศรีสะเกษ  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
              ทิศเหนือ                จด                 ตำบลโสน อ.ขุขันธ์  จ.ศรีสะเกษ
              ทิศตะวันออก          จด                 อบต.ตะเคียนราม/โคกตาล  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ
              ทิศใต้                    จด                 อบต.ไพรพัฒนา  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ
              ทิศตะวันตก            จด                 อบต.ละลม/ห้วยตามอญ  อ.ภูสิงห์  จ.ศรีสะเกษ

ลักษณะภูมิประเทศ
          มีลักษณะภูมิประเทศของตำบลห้วยตึ๊กชู  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นที่ราบสูง  เป็นภูเขาสลับด้วยป่าไม้เบญจพรรณ  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์  สภาพดินทั่วไปอุ้มน้ำ  มีคลองหนองน้ำกระจายตามหมู่บ้าน  ต่าง  ๆ  ได้แก่
                   ๑.  ห้วยหนองตามธรรมชาติ
                        -  ห้วยตึ๊กชู           -  หนองตะกวดโอบ           -  หนองผือ
                        -  หนองสนวน        -  หนองจอก                   -  หนองก้านเหลือง
                        -  หนองลุม           -  หนองผักไหม                -  หนองทุ่ม
                        -  หนองเตีย           -  หนองหัวแรด
                   ๒.  แหล่งเก็บน้ำ
                        -  ฝายน้ำคลองด่าน  -  เขื่อนห้วยตึ๊กชู   -  ทำนบดินคลองโลเล่ตอนบน - ทำนบดินอ่างเลา
                        -  ฝายน้ำล้นบ้านนกยูง   -  ฝายน้ำล้นหนองแบกชะนัง   -  ทำนบดินคลองสาน
 สภาพภูมิอากาศ
                   ฤดูร้อน       ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน   กุมภาพันธ์        ถึงเดือน           พฤษภาคม
                   ฤดูฝน        ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน   มิถุนายน         ถึงเดือน           กันยายน
                   ฤดูหนาว     ช่วงเวลาตั้งแต่เดือน   ตุลาคม           ถึงเดือน           มกราคม
         
จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู  มี ๑๘ หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งสิ้น ๑๑,๙๗๔   คน  เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากร   ๑๙๐.๐๖   คน/ตร.กม.    
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
 ตะแบง ๓๘๔ ๓๒๑ ๓๒๖ ๖๔๗
 โพธิ์ทอง ๒๖๓ ๔๘๑ ๔๙๓ ๙๗๔
 โคกใหญ่ ๒๑๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๗๗๓
 จอก ๙๓ ๒๑๐ ๑๙๒ ๔๐๒
 ตาเม็ง ๑๒๔ ๒๔๙ ๒๔๒ ๔๙๑
 นกยูง ๑๔๒ ๒๘๓ ๒๙๓ ๕๗๖
 โคกเจริญ ๑๕๓ ๓๖๑ ๓๓๗ ๖๙๘
 โคกทะลอก ๑๑๒ ๒๒๖ ๒๒๖ ๔๙๒
 ตะแบงใต้ ๓๖๒ ๔๓๕ ๔๒๖ ๘๖๑
๑๐  ทุ่งหลวง ๒๗๑ ๔๗๑ ๔๗๙ ๙๕๐
๑๑  ภูสิงห์ ๔๑๐ ๔๗๓ ๔๒๐ ๘๙๓
๑๒  ห้วยตึ๊กชู ๑๕๘ ๓๖๔ ๓๕๔ ๗๑๘
๑๓  นกยูงทอง ๑๖๙ ๓๖๘ ๓๓๕ ๗๐๓
๑๔  โคกสามัคคี ๒๒๖ ๓๗๓ ๓๘๗ ๗๖๐
๑๕  คลองสาน ๑๔๐ ๒๒๒ ๒๐๗ ๔๒๙
๑๖  โพธิ์คำ ๑๙๗ ๔๐๑ ๓๔๕ ๗๔๖
๑๗  นกยูงเงิน ๙๓ ๒๐๑ ๒๑๙ ๔๒๐
๑๘  หนองแบกชะนัง ๑๖๙ ๒๓๐ ๒๑๑ ๔๔๑
รวม ๓๖๘๑ ๖,๐๕๕ ๕,๘๗๙ ๑๑,๙๓๔

การสาธารณสุข/การแพทย์
                   ๑.  โรงพยาบาลภูสิงห์
                   ๒.   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์
                   ๓.   สถานีอนามัยบ้านตะแบง
                   ๔.   สำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  (ที่ ๖)
  
สภาพเศรษฐกิจ
              ๑  อาชีพเกษตรกรรม  ราษฎรตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ส่วนใหญ่ทำการ       ปลูกข้าว  พืชไร่  ไม้ยืนต้นและพืชผัก
 
              ๒  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.
                   ๒.๑  ธนาคาร(พาณิชย์)                       -          แห่ง(ไม่มีธนาคารในเขต  อบต.ห้วยตึ๊กชู)
                   ๒.๒  ธกส.(สาขาย่อย)สาขาภูสิงห์       ๑         แห่ง
                   ๒.๓  โรงแรม/รีสอร์ท                          ๓        แห่ง
                   ๒.๔  โรงงานอุตาสาหกรรม                  -         แห่ง(ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขต  อบต.ห้วยตึ๊กชู)                                                                             ๒.๕   ปั้มน้ำมันและก๊าซ                      ๓        แห่ง(มีปั้มน้ำมันและก๊าซในเขตอบต.ห้วยตึ๊กชู)
                   ๒.๖  โรงสี                                      ๓๔        แห่ง  ประกอบด้วย
                             -    โรงสีขนาดเล็ก                 ๒๒        แห่ง
                             -    โรงสีขนาดกลาง               ๑๑        แห่ง
                             -    โรงสีขนาดใหญ่                  ๑        แห่ง
สภาพทางสังคม
  1.   โรงเรียนในพื้นที่จำนวน  ๗   แห่ง  แยกเป็น  โรงเรียน ( ราชการ ) จำนวน   ๗   แห่ง
      ๑   โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 
      ๒    โรงเรียนบ้านโคกใหญ่          
      ๓    โรงเรียนบ้านนกยูง             
      ๔    โรงเรียนบ้านตาเม็ง            
      ๕    โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง  
      ๖    โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง          
      ๗    โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์          
  1.   วัด โบสถ์ มัสยิด  จำนวน     ๑๗     แห่ง
            ๑.  วัดบ้านตะแบง                          ๒.  วัดบ้านนกยูง
            ๓.  วัดบ้านโคกทะลอก                   ๔.  วัดบ้านโพธิ์ทอง
            ๕.  วัดโพธิ์คำคงเกษม                   ๖.  วัดบ้านโคกเจริญ
            ๗.  วัดบ้านโคกใหญ่                      ๘.  สำนักสงฆ์บ้านคลองสาน
            ๙.  สำนักสงฆ์คลองกระซาย          ๑๐.  สำนักสงฆ์วัดกลางภูสิงห์
            ๑๑.  สำนักสงฆ์บ้านทุ่งหลวง         ๑๒.  สำนักสงฆ์วัดป่าภูสิงห์
            ๑๓.  สำนักสงฆ์วัดป่าพลาญหิน      ๑๔.  สำนักสงฆ์แก้วภาวนา
            ๑๕.  สำนักสงฆ์หนองผือ               ๑๖.  สำนักสงฆ์ถ้ำบัลลังก์
            ๑๗.  โบสถ์คริตส์บ้านโคกเจริญ          
  1.   ศูนย์บริการสาธารณสุข     จำนวน   ๑    แห่ง  (รพสต.นกยูงทอง)
            สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์  จำนวน  ๑  แห่ง
  
  1.  โรงพยาบาล  จำนวน    ๒    แห่ง
           โรงพยาบาล ( ราชการ ) จำนวน   ๒   แห่ง
              ๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลนกยูง  (รพ.สต.)
              ๒  โรงพยาบาลภูสิงห์
  1.   สถานพยาบาล/คลินิก/ร้านขายยา  ๕ แห่ง
  2.   สถานที่ราชการ (อื่นๆ)  จำนวน  ๔  แห่ง  ได้แก่
ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์
สถานีตำรวจภูธรภูสิงห์
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูสิงห์
ศูนย์พัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ