นายสมัย คำโท
ปลัดอบต.ห้วยตึ๊กชู ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ห้วยตึ๊กชู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/01/2018
ปรับปรุง 10/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 313048
Page Views 675327
 
โครงสร้างการบริหาร


  •  นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   
 -  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564
 -  นโยบายและแนวงทางการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
 -  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563  
 -  นโยบายและแนวทางการปฏับัติราชการ ประจำปี 2563 
 
-  ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
-  คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
-  คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
-  สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2564
-  แผนอัตรากำลังสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)   
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู
-  คำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64)   
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 (เดือน ต.ค. 63 - มี.ค.64) 
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (เดือน ต.ค. 63 - มี.ค. 64) 
-  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564
-  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานจ้าง  ประจำปี 2564
-  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ผอ.กอง/หัวหน้าสำนัก
-  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ผอ.กอง/หัวหน้าสำนัก
-  การมอบอำนาจการตัดสินใจการปฏิบัติราชการ
-  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2563
-  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
 
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือก  การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร
     -
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
     - มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคลากร
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอบ พ.ศ. 2561
     - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่นหรือสถาบันฝึกอบรม
      
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลาการ
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561
     - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559
     - แนวทางการประเมินลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร
     - การกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การลา 
การขาดราชการ การมาทำงานสายและการลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     - หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

  • รายงานการบริหารงานบุคคลประจำปี 

รายงานการบริหารงานบุคคลประจำปี 2563
-  รายงานการบริหารงานบุคคลประจำปี 2562